Deze Overeenkomst is een verbintenis tussen u als gebruiker en de aanbieder van de betaaldienst en is van toepassing op uw gebruik van Hakrinbank Online Payments (HOP).

U gaat deze verbintenis aan met de aanbieder op het moment dat u zich registreert voor de Services van HOP, waarbij u akkoord gaat met alle voorwaarden die zijn opgenomen in deze Overeenkomst en u deze accepteert middels het selecteren van de daartoe bestemde opties aan de onderzijde van deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst kunt u uitsluitend aangaan als u zich inschrijft voor de Services, u alle voorwaarden die zijn opgenomen in deze Overeenkomst leest, u akkoord gaat hiermee en u deze accepteert.

Dit document bevat belangrijke informatie voor het gebruiken van deze betaalmethode. Lees de voorwaarden van deze Overeenkomst nauwkeurig voordat u ermee akkoord gaat. Deze Overeenkomst beschrijft ook bepaalde risico's van het gebruik van de Services en geeft richtlijnen voor het veilig verrichten van online betalingen via HOP.


HOP voert uw geldige betaalopdrachten terstond uit, waarbij uw rekening meteen wordt gedebiteerd en maakt het geld binnen één werkdag over naar de winkelier aan wie u de betaling verschuldigd bent.

We wijzen u op de volgende risico's en belangrijke voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Services. Houd rekening met deze risico's en richtlijnen als u HOP gebruikt:

 


Met HOP kunt u betalingen verrichten aan derden die gekoppeld zijn aan deze dienst. HOP is in alle opzichten een onafhankelijke contractant. HOP heeft geen controle over- en neemt geen aansprakelijkheid of wettelijke verplichting op zich voor de producten en services die via onze Service worden betaald. De aanbieder is niet aansprakelijk voor transacties en bestellingen die online plaatsvinden tussen leverancier en afnemer ongeacht het product, waarbij een der partijen (anders dan HOP) in gebreke is gebleven.


HOP neemt de bescherming van uw privacy uiterst serieus.


U mag geen rechten of plichten die u heeft op grond van deze Overeenkomst overdragen of toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HOP. U mag uw rekening, pinpas en inloggegevens, niet overdragen aan een derde partij.


Wij communiceren met u in de taal waarin de Overeenkomst aan u ter beschikking is gesteld. U stemt ermee in dat HOP u mag berichten of andere informatie mag verstrekken door dit te plaatsen op de website(s) (inclusief het posten van informatie die alleen voor u toegankelijk is door in te loggen op uw HOP rekening), dit te e-mailen naar het e-mailadres dat staat vermeld op uw rekening, per post te versturen naar het adres dat staat aangegeven op uw rekening, door u te bellen of u een sms-bericht te sturen. Met uitzondering van wijzigingen in deze Overeenkomst, wordt dergelijk bericht beschouwd door u ontvangen te zijn binnen 24 uur na plaatsing van het bericht op de website(s) of na verzending per e-mail aan u. Als u het bericht per post ontvangt, gaan we ervan uit dat u het drie werkdagen na verzending heeft ontvangen. We leveren u dit aan in een vorm waarin u de informatie kunt opslaan en reproduceren (bijvoorbeeld via e-mail) .


Correspondentie in verband met deze Overeenkomst kunnen per post of email worden verstuurd naar de Hakrinbank.


HOP kan deze Overeenkomst op elk gewenst moment wijzigen, of uitbreiden, inclusief kosten en andere bedragen die op uw rekening van toepassing zijn, door over dergelijke wijzigingen te berichten via een gereviseerde versie van deze Overeenkomst op het internet betaalportaal. Een wijziging kan eenzijdig worden doorgevoerd desalniettemin zullen wij u de wijzigingen ruim van tevoren lees: één maand van tevoren hierover berichten. Indien wij binnen aangekondigde en te doorvoeren termijn geen reactie annex bezwaar van u ontvangen beschouwen wij deze wijzigingen door u als te zijn geaccepteerd.

De periode van één maand voor de berichtgeving is niet van toepassing als een wijziging wettelijk verplicht is of als de wijziging een toevoeging van een nieuwe service, extra functionaliteit aangaande de bestaande Service of een andere wijziging betreft die noch uw rechten beperkt, noch uw verantwoordelijkheden doet toenemen. In dergelijke gevallen wordt de wijziging uitgevoerd zonder u daarvan van tevoren op de hoogte te stellen en zal deze wijziging van kracht worden op het moment dat hiervan melding wordt gemaakt.

Indien u besluit geen gebruik meer te maken van deze betaalmethode, kunt u nadat u deze Overeenkomst beëindigt nog steeds aansprakelijk zijn voor zaken waarvoor u voordat u deze Overeenkomst beëindigt aansprakelijk en verantwoordelijk was.


Als u in aanmerking wilt komen voor onze Services, moet u (i) woonachtig zijn in Suriname; (ii) wettelijk volledig bevoegd zijn om een contract aan te gaan; en (iii) als u een persoon bent, minstens 21 jaar oud zijn. Voorts dient het activeren van een HOP rekening strikt persoonlijk te geschieden of met toestemming van de werkgever indien deze in dienstverband wordt geactiveerd en als zodanig zal worden gebruikt.


2.1 Privérekeningen en zakelijke rekeningen. HOP biedt de mogelijkheid tot betalingen van de volgende soorten rekeningen: privérekeningen en zakelijke rekeningen.


Het saldo op uw rekening vertegenwoordigt het bedrag aan geld dat beschikbaar is voor betalingen met uw pinpas, conform de voorwaarden van deze Overeenkomst en de limiet die van toepassing is op uw pinpas.


Tenzij uw rekening is beperkt, kunt u de details van de uitgevoerde betaaltransacties en andere informatie met betrekking tot uw transactiegeschiedenis openen door in te loggen op uw rekening. HOP behoudt zich het recht voor om kosten te berekenen om u aanvullende informatie te bieden of om de transactiegeschiedenis en overige informatie over kosten op een andere manier aan te bieden. De manier waarop we de transactiegegevens aanbieden zorgt ervoor dat u de informatie ongewijzigd kunt opslaan en reproduceren, bijvoorbeeld door een kopie af te drukken. U gaat ermee akkoord dat u uw transacties controleert via uw rekeninggeschiedenis.


U stemt ermee in dat we eventuele kosten en andere bedragen van uw rekening kunnen afschrijven welke u aan ons verschuldigd bent en geeft ons een machtiging tot het plegen van die rechtshandelingen middels het accepteren van deze dienst. Ons recht op afschrijving houdt in dat wij de in deze sectie vermelde kosten en andere bedragen mogen afschrijven van uw rekeningsaldo. Reclameren van onverschuldigde betalingen is mogelijk binnen vier maanden na de datum van uitvoering van de onjuiste betaling.


Om uw naleving van deze Overeenkomst te verzekeren, staat u HOP toe een juridisch beslag te leggen op het geld op uw rekening als zekerheid voor eventuele bedragen die u verschuldigd bent. In juridische termen wordt dit een “pandrecht” op uw rekening genoemd.


Door het koppelen van uw bankrekening waar uw pinpas aan gekoppeld is als betaalbron, verleent u HOP een permanente toestemming om het bedrag van die bankrekening af te schrijven voor het verrichten van de transactie.


4.1 Onze uitvoering van uw betaalopdrachten.  In navolging van de voorwaarden in deze Overeenkomst (en uw naleving hiervan) stemt u ermee in dat HOP een betaalopdracht uitvoert die u hebt gedaan via een webwinkel en dat HOP het geld binnen 1 werkdag na de datum waarop u uw geldige betaalopdracht heeft gegeven en HOP deze heeft ontvangen overmaakt aan de persoon aan wie u de betaling heeft overgemaakt.

 
HOP is niet verplicht uw betaalopdracht uit te voeren als u over onvoldoende saldo beschikt op de rekening verbonden aan deze dienst. HOP behoudt zich het recht voor om een door u verrichte betaling pas uit te voeren als er voldoende geld beschikbaar is (dit betekent ook, zonder beperking, dat HOP niet verplicht is een terugbetalingstransactie te vereffenen alvorens het geld voor de oorspronkelijke transactie is ontvangen). Indien u over onvoldoende saldo beschikt op de rekening, zal de betaling niet worden uitgevoerd en krijgt u een hierover een melding bij het verrichten van de handeling.

 
Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke belastingen eventueel van toepassing zijn op de betalingen die u verstuurt of ontvangt en om de juiste belasting te innen, op te geven en te betalen aan de betreffende belastingeenheid.

HOP is niet verantwoordelijk voor het nagaan of belastingen van toepassing zijn op uw transactie of voor het innen, opgeven of betalen van eventuele belastingen die voortvloeien uit transacties.


Ter bescherming van de veiligheid van uw betaalmiddel is het verboden om:
  1. De gegevens van uw betaalbronnen, wachtwoord en pincode aan derden kenbaar te maken
  2. Iemand anders toegang te geven tot uw betaalbronnen, wachtwoordgegevens of pincode of deze te laten gebruiken
  3. Uw wachtwoord of pincode zo op te schrijven dat een ander ze kan achterhalen
  4. Wachtwoorden of pincodes te gebruiken die gemakkelijk te onthouden zijn en dus een reeks letters of cijfers bevatten die eenvoudig te raden is
  5. Dat niemand uw wachtwoord of pincode ziet als u deze invoert
  6. Om ingelogd te blijven bij deze betaaltoepassingen op uw apparaat als u dit niet gebruikt voor toegang tot de Service en/of als anderen toegang tot het apparaat hebben (bijvoorbeeld als u uw apparaat deelt met andere gebruikers of als u uw apparaat gebruikt via een onbeveiligde publieke internetverbinding in publieke ruimten met gratis Wi-Fi)
  7. Om de functionaliteit te gebruiken die uw wachtwoord of pincode opslaat op het apparaat waarmee u toegang heeft.